Menu
Your Cart

Privātuma Politika

Druka Skolai /www.Vieta Skolai / Privātuma politika.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

·        Uzņēmuma privātuma politika ir nepieciešamo procedūru kopums, kas nodrošina katras ar to saistītas personas (klientu, darbinieku, biznesa kontaktpersonu u.c.) datu aizsardzību atbilstoši ES Regulai 2016/679 par personas datu aizsardzību.

·        Personas dati ir jebkāda iegūtā informācija, kura tieši vai netieši var būt attiecināma uz kādu konkrētu fizisko personu, un šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju, kādā veidā un kādiem nolūkiem šie dati tiek apstrādāti un kādi pasākumi tiek veikti, lai nodrošinātu datu drošību un likumīgu izmantošanu.

·        SIA „Druka Skolai” atzīst personas tiesības uz datu aizsardzību, apņemas ieviest nepieciešamās procedūras, lai uzņēmuma darbības ietvaros veiktā personas datu vākšana un apstrāde notiktu saskaņā ar piemērojamo likumu, ar pienācīgu cieņu pret katru fizisko personu, to iesniegtās informācijas drošību un konfidencialitāti.

KĀDI PERSONAS DATI TIEK UZKRĀTI SIA Druka Skolai DATU BĀZĒ?

SIA Druka Skolai uzkrāj un apstrādā tikai to informāciju, ko pircēji iesniedz paši par sevi, piemēram, reģistrējoties  internetveikalā - www.vietaskolai.lv,

·        Personas pamatdati. Personas pamatdatos tiek ietverti: vārds un uzvārds; saziņas avoti – e-pasts un telefons; dzīvesvietas informācija – pilsēta, adrese, pasta indekss; piekrišana datu apstrādei un piekrišana individuālo piedāvājumu saņemšanai.

KĀDOS GADĪJUMOS SIA Druka Skolai  IZMANTO PERSONAS DATUS?

PERSONAS DATI TIEK IZMANTOTI:

Klientam reģistrējoties SIA „Vieta Skolai” internetveikalā.

Lietotājiem, reģistrācijas formā ir jāaizpilda ailītes, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*), norādot obligātos fiziskas personas identificēšanas datus. Tie ir šādi:

·        Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati (piemēram, pase, ID karte), bankas konta numurs – rēķina sagatavošanai

·        E-pasts un telefons – saziņai un komunikācijai starp interneta veikalu „Vieta Skolai” un klientu;

·        Piekrišanas apliecinājums personas datu apstrādei un lietošanai: – pamatnosacījums lietotāja reģistrācijai internetveikalā un atļauja apstrādāt un uzglabāt klienta iesniegtos datus;

·        Piekrišana ziņu saņemšanai par jaunumiem preču piedāvājumā – šī ir brīvprātīga izvēle.

Šie dati tiek izmantoti, lai sazinātos ar klientu, atbildētu uz pieprasījumiem vai jautājumiem, kuri ir saistīti ar klientu pasūtījumiem, verificētu pieeju lietotāja portālam, atjaunotu pieeju portālam, kā arī pārliecinoties par lietotāja konta īpašuma tiesībām.

Personas datu apstrādes mērķi un pamats

- Lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta pasūtījuma izpildi un pasūtīto preču piegādi uz klienta noradīto adresi, tādā veidā nodrošinot abpusēju līgumsaistību izpildi.

- Lai veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Lai realizētu uzņēmuma likumiskās intereses, ievērojot datu subjekta pamata tiesības un brīvības. Personas dati var tikt nodoti trešajām personām parādu piedziņas veikšanai.

Tīmekļa vietne iegūtos datus izmantot tikai augstāk minēto uzdevumu izpildei, Jūsu dati netiek nodoti trešajām personām, ja vien Jūs neesat devis tam piekrisšanu, kuras mērķis ir papildus pakalpojumu nodrošināšana.

Pierakstīties jaunumu saņemšanai